مدیریت پسماند

افزایش جمعیت، صنعتی شدن جوامع، تولید پسماندهای ماندگار در طبیعت و آسیب های فراوان زیست محیطی و بهداشتی تلنبار پسماند در محیط زیست، همگی از چالش های جدید مدیریت شهری محسوب می شوند. ناگفته پیداست که مدیریت پسماند بدون همکاری و مشارکت شهروندان امری دشوار بوده و ضروری است که هر شهروند مدیریت اصولی پسماند را بر خود لازم و ضروری بداند.

کاهش تولید پسماند، تفکیک پسماند از مبدأ، مدیریت پسماند تر و خشک از جمله مهمترین اقدامات شهروندان در مبحث مدیریت زباله محسوب می شود.

دیدگاه شما چیست؟