هرم مدیریت پسماند

پسماندهاي شهري یکی از تولیداتی است که عدم توجه به آن میتواند چشم‌انداز واحدهاي شهري را تحت تاثیر قرار دهد و انباشت آن از مهمترین عوامل تهدیدکننده سلامت محیط زیست است. از این رو مکان مناسب براي دفن پسماند از جمله مسائلی است که امروزه توجه شهرداريها را بیش از سایر مسایل به خود مشغول کرده است. همچنین مکانیابی و مدیریت صحیح محل دفن پسماند به عنوان یکی از اصول توسعه پایدار محسوب میشود به طوريکه از ضروریات طرحهاي توسعه شهري جهت رسیدن به توسعه پایدار است. مکانیابی دفن پسماندها فرآیندي پیچیده است که شامل پارامترهاي اقتصادي، اجتماعی، محیط زیستی، فنی و همچنین قوانین دولتی میشود که نیازمند پردازش عظیمی از داده‌هاي فضایی است. از جمله روشهاي مورد استفاده جهت تلفیق لایه‌هاي اطلاعاتی میتوان به روش وزندهی افزایشی ساده، روش تحلیل سلسله مراتبی، مدل منطق فازي اشاره نمود. اما در بیشتر این نگرشها روش روي هم گذاري نقشه‌ها مورد توجه بوده است و امروزه پژوهشگران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسلسه مراتبی و دخالت معیارهاي متعدد به انتخاب مکان مناسب براي محل دفن پسماند می‌پردازند. هرم مدیریت پسماند یا سلسله مراتب مدیریت پسماند، یک تعریف برای اولویت بندی خدمات مدیریت پسماند است. این هرم مفاهیم مدیریت پسماند را در نظر می گیرد و بر سه اصل کلی کاهش یا عدم تولید پسماند، استفاده مجدد و بازیافت زباله ها اشاره دارد. هدف اصلی این هرم، تولید کمتر زباله و استفاده بیشتر از محصولات است. این هرم فعالیت های مربوط به مدیریت زباله ها را بر اساس خطرات زیست محیطی اولویت بندی می کند. این هرم از اصول اصلی مدیریت پسماند است و رعایت آن، یک محیط زیست سالم تر و تولید پسماند کمتر را نتیجه می دهد.

این هرم دارای چند سطح است که بر اساس اولویت های محیط زیست مرتب شده است که عبارتند از: کاهش یا عدم تولید زباله، استفاده مجدد، بازیافت، تبدیل به انرژی، سوزاندن، دفن.

حجازی ( 1394 ). مکان‌یابی دفن زباله شهری با استفاده از تکنیک‌های اطلاعاتی مکانی و تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی شهرستان مراغه، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،19،54. 

شهین‌فر و معتمدی ( 1399 )، مکان‌یابی محل دفن پسماند جامد شهری، شهر اشنویه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، زمین شناسی محیط زیست،14،50 . 

دیدگاه شما چیست؟