تبین مسؤلیت پذیری اجتماعی با تاکید بر آمیخته بازریابی سبز

دنیـای امـروز مملو از تغییرات و دگرگونیهاسـت. تغییر در فنآوری، اطلاعات، خواسـته‌های مـردم و تغییـر در بازارهـای جهانـی از جملـه تحـولات دنیـای امـروز اسـت. در ایـن میـان، یکـی از مهمتریـن تغییراتـی کـه در دهه‌هـای اخیـر توجـه محافـل علمـی و سیاسـی را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت، تغییر در محیطزیسـت اسـتمسـئولیت اجتماعـی  یک التـزام عملی بـرای افزایش سـطح رفاه در جامعـه از طریق افزایـش بصیـرت اجتماعـی در کسـب و کار و به اشـتراک گذاشـتن منابع اسـت کـه موجب به حداکثـر رسـاندن آثـار مثبـت و حداقـل کـردن آثـار منفـی بـر جامعـه می‌شـود. درنتیجـه میـان سـازمان و جامعـه یـک تعامل دوسـویه وجود دارد و رفتار و مسـئولیت‌پذیری سـازمان میتوانـد بـر رفتـار اعضـای جامعـه اثرگـذار باشـد. در واقع در دنیای امروز، محیط زیسـت به طـور فزاینده‌ای بـه مسـئله‌ای حیاتی و بسـیار مهـم بـرای همه اقشـار مـردم چـه در جایگاه مشـتری و چـه در جایـگاه تولیدکننـده تبدیل شـده اسـت، به‌گونـه‌ای که ایـن مسـئله در تمـام ابعـاد سـازمانها وارد شـده و بازاریابـی را نیـز تحـت تأثير قـرار داده و منجر بـه پیدایش مفهـوم بازاریابی سـبز شـده است. بازاریابـی سـبز یـک فرایند مدیریتی کل‌نگر اسـت کـه عهده‌دار شناسـایی، پیش‌بینـی و ارضـای نیازهـای مشـتریان و جامعـه به‌گونـه ای سـودآور و در عیـن حـال پایـدار اسـت کـه ارتبـاط تنگاتنگـی بـا مسـئولیت اجتماعـی دارد.

شهروندان یک جامعه شهری از طریق آموزش رفتار و فرهنگ شهروندی و اجتماعی به درکی بالا از سطح مسؤلیت اجتماعی چه در سطح فردی و چه جمعی خواهند رسید از این رو بازریابی سبز که ارتباط مستقیم با مسؤلیت‌پذیری اجتماعی دارد معنا پیدا خواهد کرد. رفتار درست در مورد پسماند نه تنها سبب بهبود و حفاظت از محیط زیست می‌شود بلکه صرفه اقتصادی سبز را نیز به همراه دارد و از خروج ارز از کشور به هر عنوانی در مورد ضایعات شهری جلوگیری خواهد کرد و سبب اشتغال جمعی از افراد یک جامعه خواهد شد. یکی از موارد توسعه یافتگی در کشورهای جهان مدیریت پسماند و چگونگی برخورد افراد و دولت یک کشور در برخورد با این مسأله است. در دنیای کنونی بحث محیط زیست یکی از چالش برانگیزترین و مهمترین موضوعات بشری است که رفتار یک کشور باعث تحت تاثیر قرار گرفتن کل جامعه بشری می‌شود.

اکبری، محسـن؛ آل طه، سـید حسـن؛ صادقپور، پویا. 1394 . تأثيـر بازاریابـی سـبز بر قصـد خرید مشـتریان با نقش واسـطهای مسئولیت اجتماعی شـرکت و تصویر محصول. بررسیهای بازرگانی، دوره سـیزدهم، شـماره هفتاد و دوم, 42-31.

حقیقـی نسـب، منیـژه؛ یزدانـی، حمیدرضـا؛ داورپنـاه کیاسـرایی، فاطمـه . 1395 . تأثيـر حمایـت مدیریـت ارشـد از اقدامـات زیسـت محیطی بر اسـتراتژی بازاریابی سـبز و عملکرد زیسـت محیطی کسـب وکارهـای صنعتـی در ایـران. تحقیقـات بازاریابـی نویـن، دوره ششـم، شـماره یـک, 38-23.

دیدگاه شما چیست؟